Text Translation
A
Abort Avbryt
About Om
About… Om…
Accept OK
Action Handling
Activate Aktiver
Active Aktiv
Add Legg til
Add to favorites Legg til i favoritter
Add-on Tillegg
Addon Tillegg
Address Adresse
Advanced Avansert
Advanced options Avanserte innstillinger
App App
Architecture Arkitektur
B
Back Tilbake
Binary Binær
Black Svart
Blue Blå
Bookmark Bokmerke
Bookmarks Bokmerker
Bottom Bunn
bottom bunn
Bottom: Bunn:
C
Calendar Kalender
Cancel Avbryt
Categories Kategorier
Change Endre
Changelog Endringslogg
Channel Kanal
Channels Kanaler
Clear Tøm
Clipboard Utklippstavle
Close Lukk
Code Kode
Color Farge
Colors Farger
Command Kommando
Comment Kommentar
Conflict Konflikt
Connect Koble til
Connected Koblet til
Connecting Kobler til
Continue Fortsett
Copy Kopier
Country Land
CPU Prosessor
Create Opprett
Cut Klipp ut
Cyan Cyan
D
Date Dato
Day Dag
Deactivate Deaktiver
Default Standard
Delete Slett
Description Beskrivelse
Disable Deaktiver
Disabled Deaktivert
Disconnect Koble fra
Disconnected Koblet fra
Disk Disk
Documentation Dokumentasjon
Done Fullført
Double click Dobbeltklikk
Down Ned
Duplicate Dupliser
E
Edit Rediger
Enable Aktiver
Enabled Aktivert
Erase Slett
Error Feil
Event Hendelse
Execute Kjør
Exit Avslutt
Export Eksporter
F
Favorites Favoritter
File Fil
Filter Filter
Filters Filtre
Find Finn
Find next Finn neste
Find previous Finn forrige
Folder Mappe
Font Skrifttype
Format Format
Forward Fremover
Friday Fredag
G
Glosary Ordliste
Go to Gå til
Green Grønn
Group Gruppe
H
Height Høyde
Help Hjelp
High Høy
Hour Time
I
Icon Ikon
Ignore Ignorer
Import Importer
Inactive Inaktiv
Inbox Innboks
Index Indeks
Information Informasjon
Insert Sett inn
L
Left Venstre
left venstre
Less Mindre
Loading Laster
Localization Lokalisering
Location Sted
Low Lav
M
Memory Minne
Minute Minutt
Miscellaneous Diverse
Mode Modus
Modified Endret
Modify Modifisere
Monday Mandag
Month Måned
More Mer
N
Name Navn
New Ny
New tab Ny fane
Next Neste
No network Ingen nettverk
None Ingen
Normal Normal
Not available Ikke tilgjengelig
Numbering Nummerering
O
Off Av
OK OK
On
Open Åpne
Open location Åpne plassering
Option Alternativ
Options Alternativer
Other Annen
Others Andre
Outbox Utboks
Output Utdata
Overwrite Overskrive
Owner Eier
P
Package Pakke
Packages Pakker
Password Passord
Paste Lim inn
Path Sti
Permission Tillatelse
Permissions Tillatelser
Play Spill
Port Port
Preferences Innstillinger
Preview Forhåndsvis
Previous Forrige
Primary Primær
Print Skriv ut
Priority Prioritet
Problem Problem
Program Program
Project Prosjekt
Projects Prosjekter
Q
Query Forespørsel
Quit Avslutt
R
Read Les
Readme Les meg
Ready Klar
Receiving Mottar
Red Rød
Redo Gjør igjen
Refresh Oppdater
Reload Last på nytt
Remove Fjern
Rename Gi nytt navn
Replace Erstatt
Report Rapport
Repository Programlager
Reset Tilbakestill
Resize Endre størrelse
Result Resultat
Results Resultater
Resume Fortsett
Revert Tilbakestill
Right Høyre
right høyre
Rotate Roter
Running Kjører
S
Saturday Lørdag
Save Lagre
Save as Lagre som
Scale Skala
Screen Skjerm
Search Søk
Secondary Sekundær
Select Velg
Select all Velg alle
Selection Utvalg
Settings Innstillinger
Show Vis
Size Størrelse
Skip Hopp over
Sleeping Sover
Source Kilde
Spam Søppelpost
Speed Hastighet
Status Status
Stop Stopp
Success Suksess
Sunday Søndag
Suspend Suspender
Suspended Suspendert
System System
T
Text Tekst
Thursday Torsdag
Title Tittel
Tool Verktøy
Tools Verktøy
Top Topp
top topp
Topic Tema
True Sann
Tuesday Tirsdag
Type Type
U
Undefined Udefinert
Undo Angre
Untitled Uten tittel
Up Opp
User Bruker
Users Brukere
V
Value Verdi
Version Versjon
W
Waiting Venter
Warning Advarsel
Wednesday Onsdag
Week Uke
Width Bredde
Window Vindu
Write Skriv
Y
Year År
Yellow Gul
Yes Ja