Text Translation
C
Close Atsisakyti
Copy Užverti
Cut Kopijuoti
F
File Iškirpti
Find Ieškoti
Find again Ieškoti kito
Find next Ieškoti kito
Find previous Ieškoti ankstesnio
Folder Aplankas
N
New Naujas
O
OK Gerai
Open Atverti
P
Paste Įdėti
Q
Quit Baigti darbą
R
Redo Grąžinti
Revert Atšaukti pakeitimus
S
Search Ieškoti
Settings Nuostatos
U
Undo Atšaukti
V
View Rodymas
W
Window Langas