Text Translation
A
Add Dodaj
Apply Zastosuj
B
Back Wstecz
C
Cancel Anuluj
Close Zamknij
Color Kolor
Copy Kopiuj
Create Utwórz
Cut Wytnij
D
Defaults Przywróć domyślne
Delete Usuń
E
Edit Edycja
F
File Plik
Find Znajdź
Font Font
H
Help Pomoc
N
New Nowy
Next Następny
O
OK OK
Open Otwórz
P
Page setup… Ustawienia strony…
Paste Wklej
Path Ścieżka
Previous Poprzedni
Print Drukuj
Q
Quit Zakończ
R
Remove Usuń
Replace Zastąp
Revert Cofnij
S
Save Zapisz
Save as… Zapisz jako…
Select all Zaznacz wszystko
Settings Ustawienia
W
Window Okno